Přeskočit na obsah

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje chráníme jako přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správcem údajů je JUDr. Anna Daňková, LL.M., advokátka, se sídlem Vinohradská 17, 120 00 Praha 2, IČO 04507665, ev. č. ČAK 16625. Správce ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování právních služeb.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na

 1. zpracování osobních údajů prováděné Správcem během Vašeho používání webových stránek www.zastupce.cz  
 2. zpracování osobních údajů prováděné Správcem během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu
 3. zpracování osobních údajů ze strany Správce během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli
 4. zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správce
 5. zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, IČO, DIČ, číslo identifikačních dokladů
 2. kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, e-mail, adresa, bankovní spojení
 3. údaje týkající se pracovního poměru a výběrového řízení na pozici v advokátní kanceláři
 4. údaje získané v souvislosti s poskytováním jednotlivých právních služeb, včetně související komunikace
 5. další údaje získané na základě souhlasu.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů)
 • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);
 • Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů, a cílení reklamy (Správce může zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu)
 • Ochrana oprávněného zájmu Správce 
 • Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo poradcům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje může Správce v nezbytném rozsahu sdílet s také třetími osobami, kterými jsou zejména poskytovatelé IT služeb, účetních služeb a dalších profesionální poradci, auditoři, překladatelé a další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Správcem, popř. jiné údaje, které Správce obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu, nevyplývá-li z právních předpisů povinnost zpracovávat osobní údaje po jinou stanovenou dobu. Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou zpracovávány pouze po dobu krytou poskytnutým souhlasem, nejdéle do jeho odvolání.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o tato práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a právo k nim získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Správce provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Správce vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Správce osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Správce osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste mu poskytl(a), předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Správce nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Právo podat stížnost: Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.