Přeskočit na obsah

JUDr. Anna Daňková, LL.M.


  Poskytujeme právní služby v situacích, které život běžně přináší:

  • převod movité či nemovité věci (koupě, darování)
  • smlouvy – vypracování, úprava či revize různých typů smluv
  • vymáhání pohledávek, posouzení vymahatelnosti, předžalobní výzva
  • rodinné právo: rozvod, SJM, péče o děti
  • vymáhání náhrady škody a jiné újmy
  • zastoupení před úřady a soudy

  Poskytujeme právní služby zejména v případě, že Vaše společnost nemá interní právní oddělení či vlastního právníka. Zajistíme pro Vás zvláště:

  • správu a vymáhání pohledávek
  • poradenství v oblasti smluv, jejich tvorbu, kontrolu, úpravu
  • poradenství v oblasti pracovního práva
  • založení a změny společnosti
  • zastoupení před úřady a soudy
  • možnost sjednání výhodné cenové nabídky při dlouhodobé spolupráci

  Poskytujeme veškeré odborné služby související s ochranou autorského práva a práv souvisejících:

  • právní poradenství, konzultace;
  • sepsání smluv v oblasti autorského práva a práv příbuzných – např. licenční smlouva, nakladatelská smlouva, smlouva o dílo
  • řešení sporů v oblasti autorského práva mimosoudní i soudní cestou
  • zastupování klienta před soudy i správními orgány (ČOI, celní správa atd.) a orgány činnými v trestním řízení
  • jednání s kolektivními správci práv
  • zajištění úschovy díla

  (ochranné známky, design, patenty, užitné vzory)


  Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti ochrany průmyslových práv a ochrany obchodní firmy:

  • právní poradenství, i za účelem předcházení konfliktů
  • příprava a podání přihlášky ochranné známky, průmyslového vzoru, užitného vzoru, patentu v České republice, EU i zahraničí
  • rešeršní služby v národních a mezinárodních databázích;
  • monitoring ochranných známek
  • pomoc při řešení sporů v případě kopírování, napodobování, pirátství a padělání;
  • smlouvy o převodu, licenční smlouvy
  • sporná řízení, vymáhání práv
  • zastoupení před úřady a soudem

  Užívá konkurence neprávem označení příznačné pro Vaši firmu, Vaše výrobky či služby?

  Napodobuje někdo Vaše výrobky?

  Chce konkurence neprávem využít dobré pověsti Vaší společnosti?

  Pomlouvá konkurence Vaši společnost, její výrobky či služby?

  Porušil někdo Vaše know-how?

  Chcete se sami vyvarovat protiprávního jednání vůči své konkurenci?

  Naše služby

  • poradenství v oblasti práva nekalé soutěže, i jako součást prevence vlastního protiprávního jednání
  • posouzení případu a návrh možných řešení včetně mimosoudní dohody
  • předžalobní výzva, jednání s protistranou
  • zastoupení v soudním řízení
  • zastoupení před orgány veřejné správy
  • zastoupení poškozeného v trestním řízení
  • zastoupení spotřebitelů a vymáhání jejich práv
  • ochrana práv duševního vlastnictví (patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, autorské právo)


  Poskytujeme komplexní právní služby při ochraně osobnosti fyzické osoby a ochraně dobré pověsti právnické osoby.

  • právní konzultace, i za účelem předcházení možným konfliktům (např. využití fotografií, jména osoby atd.)
  • jednání o mimosoudním řešení sporu
  • zastoupení v soudním řízení

  Poskytujeme:

  • poradenství při vytváření reklam z hlediska jejich souladu s právními předpisy
  • vytváření/úprava smluvní dokumentace (např. licenční smlouva, smlouva o reklamě, smlouva o obchodním zastoupení, obchodní podmínky)
  • zastoupení ve správním a soudním řízení

  Plánujete vstoupit na trh s novou módní značkou? Jste návrhářem a potřebujete ochránit design svých děl či výrobků? Dochází k padělání Vašich výrobků?

  Nabízíme právní pomoc:

  • ochrana Vašeho duševního vlastnictví – zvláště ochrana značky a designu
  • smluvní ošetření dodavatelsko-odběratelských vztahů
  • vypracování smluv na míru: zvláště licenční smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci a mlčenlivosti
  • smlouvy k užití fotografií, smlouva s modelkou/modelem
  • právní poradenství při vytváření reklamy
  • označování výrobků v souladu s platnou právní úpravou
  • právní pomoc v oblasti padělatelství a výrobkového pirátství
  • právní služby při běžném fungování firmy („firemní právník“)
  • zastoupení u soudu a úřadů